Belge Denetim Yazı ve Makaleler

Mevzuat değişimleri, yazılar ve makaleler

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensubu Beyan Süresi

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensubu Beyan Süresi

Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensubunun zor durumu nedeniyle kendisi veya mükelleflerinin Beyan/Bildirimlerinin sürelerine ilişkin 118 nolu VUK Sirküleri Konusu: Kendisi veya yakını  vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması Tarihi: 15/10/2019 Sayısı: VUK-118/2019-8 Giriş Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname ve bildirimlerini verdikleri mükelleflerin 213 sayılı VergiHakkında daha fazlasını oku Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensubu Beyan Süresi[…]

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin; yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan alınmasına ilişkin 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 10.10.2019 tarih ve 410588 sayılı yazısı ile değiştirilmiştir. Döviz Gelirleri Beyan Formu sözHakkında daha fazlasını oku Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik[…]

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği 27 Nolu GT

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği 27 Nolu GT

15 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 27 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 1. Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnası uygulaması KDV Kanunu’nun (13/d) maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarınınHakkında daha fazlasını oku KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği 27 Nolu GT[…]

Yabancı Uyruklularda SGK ve Bağkur Durumu

Yabancı Uyruklularda SGK ve Bağkur Durumu

Yurt içinden yapılan çalışma izni başvurularında çalışma izni verildiği tarihi takip eden 30 gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak üzere emniyet makamlarına başvuruda bulunulması zorunludur. İkamet izni için emniyet makamlarına başvuru yapılan (veya randevu talep edilen) tarihi takip eden 15. gün akşamına kadar iş yeri tescil bildirgesi ile sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenlerce kağıtHakkında daha fazlasını oku Yabancı Uyruklularda SGK ve Bağkur Durumu[…]

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.

11 Ekim 2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 11/10/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18,25 olarak tespit edilmiştir.   Buna göre, geçici ve yıllıkHakkında daha fazlasını oku Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.[…]

İhracat Satışlarında Ciro Primi Uygulaması-Özelge

İhracat Satışlarında Ciro Primi Uygulaması-Özelge

İhracat satışlarında ciro primi uygulamasının Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden değerlendirilmesine ilişkin yazılı görüş aşağıdaki gibidir. Sayı : 85550353-130[2017-13]-19035 12.07.2019 Konu : İhraç edilen mallara ilişkin ciro prim ödemesi İlgi : … tarih ve … kayıt no.lu özelge talep başvurunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurtdışına ihraç edilen mallara ilişkin olarak yurt dışındaki firmaya ŞirketinizHakkında daha fazlasını oku İhracat Satışlarında Ciro Primi Uygulaması-Özelge[…]

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

03 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)” yayımlandı. Tebliğe göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve aşağıdaki listede belirtilen mesleklerde, “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi”ne sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımıHakkında daha fazlasını oku Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler[…]

Ticari Kazanç ve İşyeri Kira Geliri Birlikte Beyan -Özelge

Ticari Kazanç ve İşyeri Kira Geliri Birlikte Beyan -Özelge

Gelir Vergisi mükelleflerinin, ticari kazancını zarar beyan etmesi ve aynı anda işyeri kira geliri elde etmesi durumunda; ticari zararın hatta geçmiş yıl zararının ve beyan durumunu anlatan özelgeler aşağıdaki gibidir.  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) SÜRELİ Sayı : 62030549-120[86-2012/49]-2595 15/08/2012 Konu : Mesleki faaliyetinden dolayı zarar eden mükellefin tevkifata tabiHakkında daha fazlasını oku Ticari Kazanç ve İşyeri Kira Geliri Birlikte Beyan -Özelge[…]

İthalatta Gözetim Uygulamasında 2006-1 Düzeltme

İthalatta Gözetim Uygulamasında 2006-1 Düzeltme

TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*)   0703.20  Sarımsaklar 2.000   0712.90.90.00.11  Sarımsak 3.000Hakkında daha fazlasını oku İthalatta Gözetim Uygulamasında 2006-1 Düzeltme[…]