KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Düzenlemeler

16 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ile teslimler bölümlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

ÖZETİ :
– Kısmi tevkifat uygulayacak gruplardan biri olan “Belirlenmiş Alıcılar”a; sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ile mobil elektronik haberleşme işletmecileri dahil edilmiştir.

– Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde tevkifat oranı 3/10’dan 4/10’a çıkarılmıştır. Ayrıca söz konusu hizmetler KDV mükelleflerine karşı ifa edildiği durumda da tevkifata tabi olacaktır. Ancak, KDV mükelleflerine karşı ifa edilenlerden sadece KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde tevkifat uygulanacaktır.

– Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri ile her türlü baskı ve basım hizmetlerinde tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a çıkarılmıştır.

– Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde 7/10 olarak uygulanan tevkifat oranı 9/10’a çıkarılmıştır.

– Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmış ve tevkifat oranı 2/10 olarak belirlenmiştir.

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğ’de özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında ilgili alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

– Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulaması başlıklı bölüm ile bölüm içi Tabloda yer alan “3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.

– Ticari reklam hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmış ve tevkifat oranı 3/10 olarak belirlenmiştir. – KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğ’de özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

– Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir. Tebliğ, 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
16 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin düzenlemelerinde değişiklikler yapılmıştır.
A. Kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar
KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3) bölümünde “Kısmi Tevkifat Uygulaması”na ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu bölümde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar 2 grup halinde sayılmaktadır.
a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın).
35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile belirlenmiş alıcılara, “Bankalar” satırından sonra gelmek üzere;
– Sigorta ve reasürans şirketleri,
– Sendikalar ve üst kuruluşları,
– Vakıf üniversiteleri, –
Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
eklenmiştir.
Bu değişiklik sonrasında “Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)” aşağıdaki mükelleflerden oluşmaktadır:
– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
– Döner sermayeli kuruluşlar,
– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
– Bankalar,
Sigorta ve reasürans şirketleri,
Sendikalar ve üst kuruluşları,
Vakıf üniversiteleri,
Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
– Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,*
– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
– Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,*
– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
– Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
– Kalkınma ve yatırım ajansları.
B. Kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler
1. Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetlerinde tevkifat uygulaması
KDV Genel Uygulama Tebliği’nde; Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar) karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.
35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile söz konusu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Tebliğ’in;
(I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar) karşı ifa edilen yapım işleri,
– (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara (KDV Mükellefleri) karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri,
ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.”
Bu değişiklikle belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde tevkifat oranı 3/10’dan 4/10’a çıkarılmış olmaktadır. Ayrıca daha önce sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen söz konusu hizmetleri tevkifat kapsamındayken, KDV mükelleflerine karşı ifa edilen bu hizmetler de tevkifat kapsamına alınmıştır. Ancak, KDV mükelleflerine karşı ifa edilen sadece KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
2. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde tevkifat uygulaması
KDV Genel Uygulama Tebliği’nde; Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar) karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.
35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile yukarıda ve Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan 5/10 oranı 7/10 olarak değiştirilmiştir.
3. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde tevkifat uygulaması
KDV Genel Uygulama Tebliği’nde; Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar ve KDV Mükellefleri) yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason işlerle ilgili aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.
35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile yukarıda yer alan 5/10 oranı 7/10 olarak değiştirilmiştir.
4. Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde tevkifat uygulaması
KDV Genel Uygulama Tebliği’nde; Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanların (Belirlenmiş Alıcılar ve KDV Mükellefleri) temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.
35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile yukarıda yer alan 7/10 oranı 9/10 olarak değiştirilmiştir.
5. Taşımacılık hizmetlerinde tevkifat uygulaması
KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan “Servis Taşımacılığı Hizmetleri” başlıklı bölüm “Taşımacılık Hizmetleri” olarak değiştirilmiştir.
a. Tevkifat uygulanacak alıcılar ve tevkifat oranı
Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde (Belirlenmiş Alıcılar ve KDV Mükellefleri) sayılanların, karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Bu değişiklikle karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmış ve tevkifat oranı 2/10 olarak belirlenmiştir.
b. Kapsam
Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.
Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.
Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.
Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.
6. Her türlü baskı ve basım hizmetlerinde tevkifat uygulaması
KDV Genel Uygulama Tebliği’nde, Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar) karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.
35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile yukarıda ve Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan 5/10 oranı 7/10 olarak değiştirilmiştir.
7. Diğer hizmetlerde tevkifat uygulaması
Tebliğ’in “Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı 2.1.3.2.13. bölümünde, KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.
35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile bu bölüm başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”
8. Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulaması
Tebliğ’in, kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulaması başlıklı I/C-2.1.3.2.14. bölümü ile bölüm içi Tabloda yer alan “3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.
9. Ticari reklam hizmetlerinde tevkifat uygulaması
a. Tevkifat uygulanacak alıcılar ve tevkifat oranı
35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’ne “Ticari Reklam Hizmetleri” başlıklı I/C-2.1.3.2.14. bölüm eklenmiştir. Bu kapsamda Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde (Belirlenmiş Alıcılar ve KDV Mükellefleri) sayılanların, reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Böylelikle belirlenmiş alıcılar ve KDV mükelleflerinin ticari reklam hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmış ve oran da 3/10 olarak belirlenmiş olmaktadır.
b. Kapsam
Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.
Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.
Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğ’in “I/C-2.1.3.2.9. Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri” bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğ’in “I/C-2.1.3.2.12. Her türlü baskı ve basım hizmetleri” bölümü kapsamında değerlendirilir.
C. Kısmi tevkifat uygulanacak teslimler
35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’ne “Diğer Teslimler” başlıklı I/C-2.1.3.3.7. bölüm eklenmiştir. Buna göre KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğ’de özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
D. Tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi
KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “2.1.5. Tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi” başlıklı bölümünde kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmektedir.
İlgili bölümde, iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartının aranmayacağına ilişkin düzenleme yer almaktaydı.
35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile bu bölümde yapılan değişiklikle, iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir.
KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yukarıdaki değişiklikler yapan 35 seri numaralı KDV Genel Tebliği, 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Print Friendly, PDF & Email