Finansman Gider Kısıtlaması Ocak 2021

Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinde ticari kazançta indirimi kabul edilmeyen giderler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinde ise kurum kazancından indirilemeyen giderler yer almaktadır.

15 Haziran 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Kanun’un 37. maddesiyle söz konusu maddelere 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yeni bentler eklenmişti.

Bu bentlerde; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanı’nca kararlaştırılan kısmının gider kabul edilmeyeceğine ilişkin hükümler yer alıyordu. Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ise bu sınırlamanın kapsamına girmemektedir.

Finansman gider kısıtlaması olarak adlandırılan bu düzenlemeler, 2013 yılında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen bugüne kadar uygulanmamıştır. Çünkü uygulanabilmesi için aynı zamanda, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin ne kadarının kazançtan indirilemeyeceğinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş olması gerekiyordu.

4 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran %10 olarak belirlenmiştir. Buna göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u ticari kazanç ve kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu uygulama; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için geçerli değildir.

Print Friendly, PDF & Email