Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliği

Başta kurumlar vergisinde geçici olarak yapılan oran artışı olmak üzere bazı vergi kanunlarında değişiklikler içeren 7316 sayılı Kanun 22 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

1. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik

Kurumlar vergisi oran artışı

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 32. maddesi uyarınca kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınmaktadır.

Ancak hatırlanacağı üzere, 7061 sayılı Kanun’la KVK’ya eklenen geçici 10. madde ile söz konusu oran 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanmıştır.

7316 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle (teklifte 14. maddeydi) 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin kurumlar vergisi oranında artış yapılmıştır. Buna göre kurumlar vergisi mükelleflerinin 2021 yılı kurum kazançları üzerinden %25, 2022 yılı kurum kazançları üzerindense %23 oranında kurumlar vergisi hesaplanacaktır.

Bu oranlar, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemine ait kazançlara uygulanacaktır.

Söz konusu hüküm, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre normal hesap dönemi (1 Ocak-31 Aralık) kullanan kurumlar vergisi mükellefleri, 2021 yılına ilişkini 1. dönem geçici vergi beyannamelerinde %20 oranında geçici vergi hesaplayacaklardır. 2021 yılına ilişkin diğer geçici vergi beyannameleri ile kurumlar vergisi beyannamelerinde ise %25 oranında vergi hesaplanacaktır.

Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerden ise sadece 1 Şubat 2021-31 Ocak 2022 özel hesap dönemine sahip mükellefler bu döneme ilişkin ilk geçici vergi beyannamelerinde %20 oranında geçici vergi hesaplayacaklardır. Söz konusu özel hesap dönemine ait diğer geçici vergi beyannameleri ile kurumlar vergisi beyannamelerinde ise %25 oranında vergi hesaplanacaktır.

Bunun dışındaki özel hesap dönemine tabi mükellefler ise 2021 yılına (1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemi) ilişkin kurum kazançları üzerinden %25 oranında geçici ve kurumlar vergisi hesaplayacaklardır.

2. 6183 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler

a. Haczedilen menkul malların satışı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (6183 sayılı Kanun) 85. maddesinde, haczedilen menkul malların satış şekli, artırma ve ilana ilişkin hükümler bulunmaktadır. 7316 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle bu hükümde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

i. Haczedilen menkul malların elektronik ortamda satışı

6183 sayılı Kanun’un 85. maddesinde, haczedilen menkul malların, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır. 7316 sayılı Kanun’la bu hükme “menkul mallar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda veya” ibaresi eklenmiştir. Böylelikle haczedilen menkul malların elektronik ortamda satılmasının önü açılmış olmaktadır.

ii. Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların satışı

6183 sayılı Kanun’un 85. maddesinde, bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan malların en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabileceğine ilişkin düzenleme bulunmaktadır. 7316 sayılı Kanun’la bu hükme, “muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar” ibaresi eklenmiştir. Böylelikle muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların da en uygun yerde veya borsası varsa borsasında satılmasının önü açılmaktadır.

iii. Haczedilen menkul malların satışında teminat uygulaması

Son olarak 85. maddeye, artırmaya iştirak edecek kişilerden menkul mala biçilen değerin %5’i oranında teminat alınmasına yönelik düzenleme eklenmiştir. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacaktır.

Yukarıdaki düzenlemeler, Kanun’un yayım tarihinde (22 Nisan 2021) yürürlüğe girmiştir.

b. Haczedilen menkul malların satışında müşterinin malı almaktan vazgeçmesi

6183 sayılı Kanun’un 86. maddesinde, haczedilen menkul malların satışında müşterinin malı almaktan vazgeçmesi halinde uygulanacak hükümler yer almaktadır. Buna göre müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılmakta ve en çok artırana ihale olunmaktadır.

Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve %5 oranında faiz alınmaktadır. İkinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde ise birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz tahsil edilmektedir.

7316 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle; artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faizin yerine tecil faizi oranında faiz alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca birinci artırmada talip çıkmaması veya ihale edilen malın alıcısı tarafından alımından vazgeçilmesi sonrasında yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale edilen kişinin bu malı almaktan vazgeçmesi halinde bu kişinin sorumluluğu netleştirilmekte ve ikinci ihale bedeli, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faiz alınarak malın ikinci ihale alıcısına terk edileceği düzenlenmektedir. Bu durumda dahi mal birinci defa kendisine ihale olunan kişinin, iki ihale bedeli arasındaki fark, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faizi ödeme sorumluluğu devam etmektedir.

c. Haczedilen gayrimenkullerin elektronik ortamda satışı

6183 sayılı Kanun’un 90. maddesinde, haczedilen gayrimenkul malların satışı ve satış komisyonuna ilişkin hükümler bulunmaktadır. Buna göre gayrimenkuller, satış komisyonlarınca açık artırma ile satılmaktadır.

7316 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle yukarıdaki hüküm değiştirilerek, haczedilen gayrimenkullerin elektronik ortamda da satılabilmesine imkân sağlanmaktadır. Ayrıca maddede yer alan ve satış komisyonunun kimlerden oluşacağına ilişkin hüküm kaldırılarak satış komisyonunun oluşumunun alacaklı amme idareleri tarafından belirleneceğine ilişkin hüküm getirilmiştir.

Bu hükümler, Kanun’un yayım tarihinde (22 Nisan 2021) yürürlüğe girmiştir.

d. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin ihale bedelini ödememesi

6183 sayılı Kanun’un 97. maddesinde, haczedilen gayrimenkulün satış bedelinin tahsiline ilişkin hüküm yer almaktadır. 7316 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle, bu maddede değişiklik yapılarak, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin ihale bedelini ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmektedir.

İlgili hükümler, Kanun’un yayım tarihinde (22 Nisan 2021) yürürlüğe girmiştir.

e. Menkul ve gayrimenkul malların elektronik olarak satışı

7316 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle 6183 sayılı Kanun’a “Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı” başlıklı 97/A maddesi eklenmiştir. Buna göre haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecektir. Açık artırma ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılacaktır. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükârda satış ilanı yapılacaktır. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilecektir.

TBMM Genel Kurul görüşmeleri sırasında yukarıdaki maddeye “Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar bu Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilir.” hükmü de eklenmiştir.

Söz konusu hüküm, Kanun’un yayım tarihinde (22 Nisan 2021) yürürlüğe girmiştir.

3. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nda yapılan değişiklik

ÖTV Kanunu’nun “Vergiyi doğuran olay” başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi vergiyi doğuran olay olarak tanımlanmıştır.

7316 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle yukarıdaki hüküm; “Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda (I), (II) ve (IV) sayılı listedeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre (III) sayılı listede yer alan malların (Kolalı gazozlar ve bazı içecekler ile alkollü içecekler, sigara, tütün ve tütün mamulleri) komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi ÖTV’yi doğuran olay olarak kabul edilecek ve bu aşamada vergilendirilecektir.

Bu düzenleme, Kanun’un yayım tarihinde (22 Nisan 2021) yürürlüğe girmiştir.

Print Friendly, PDF & Email