2019-3 Dönem Yeniden Değerleme Oranı

Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi     : 14/10/2019 Sayısı    : KVK-53 / 2019-3 / Yatırım İndirimi – 39 İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç                             

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

Print Friendly, PDF & Email